شیرشاه

شیرشاه

شیرشاه روایتی دیگر از متن کهن کلیله و دمنه و مثنوی مولوی سومین کار مشترک محمدهادی محمدی و امیر شعبانی پور است.

شیرشاه روایتی دیگر از متن کهن کلیله و دمنه و مثنوی مولوی سومین کار مشترک محمدهادی محمدی و امیر شعبانی پور است. شیرشاه داستان شیری زورگو است که جنگل را با خشم و خشونت زیر چنگال‌های خود گرفته و جانوران برای رهایی از این ستم خود را از پیش قربانی می‌بینند و تصمیم می‌گیرند که تسلیم شوند و با پای خود به درگاه شیر بروند تا او آن‌ها را بدرد و خوراک خود کند. در این میان اما خرگوشی از میان خرگوشان راه مبارزه را پیش می‌گیرد و در فرجام با حیله و نیرنگ شیر را در چاه سرنگون می‌کند. داستان شیرشاه روایت کهنه بی‌قدرتانی است که تاریکی و بی‌چارگی را می‌پذیرند.

راهنما
سال انتشار: 

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان