واژه نامه چیستانی، تصویری

واژه نامه چیستانی، تصویری

واژه نامه چیستانی، تصویری، یکى دیگر از کتاب هاى مجموعه آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان است.

در کتاب هاى آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان از شگردهاى احساسى و عاطفى براى پیوند با متن هاى آموزشى استفاده مى شود. در این واژه نامه، واژگان با زبانى ساده و احساس برانگیز از ویژگى هاى خود مى گویند.

در واژه نامه چیستانی، تصویری، تصویرها کمک مى کنند که کودکان به سادگى فرآیند مفهوم سازى را درک کنند و مفهوم و تصویر را پیوند بزنند. در گروه سنى زیر ده سال، کودکان به یارى نمادسازى تصویرى مى اندیشند.

براى نمونه، شناسه ى واژه ى جفت با زبانى ساده و عاطفى از ویژگى هاى خود مى گوید:

یکى نیستم، دو تا هستم. تنها نیستم، با تو هستم!

در واژه نامه چیستانی، تصویری هر واژه یک شناسه ى چیستانى است. هنگامى که این شناسه براى کودکان بلندخوانى مى شود، پاسخ به چیستان که سرشناسه است، سبب تقویت هوش و افزایش درک شنیدارى دقیق و تحلیلى کودکان مى شود.

در واژه نامه چیستانی، تصویری، تصویرها کمک مى کنند که کودکان به سادگى فرآیند مفهوم سازى را درک کنند و مفهوم و تصویر را پیوند بزنند. در گروه سنى زیر ده سال، کودکان به یارى نمادسازى تصویرى مى اندیشند.

هنگامى که واژه و تصویر در پیوند با یکدیگر کودکان را در درک مفاهیم پایه توانا مى سازند، کودکان مى توانند آسان تر از اندیشه ى تصویرى یا عملى به اندیشه ى انتزاعى یا پیشرفته تر برسند.

 

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان