مجموعه کتاب‌های مقوایی «نخستین هیجان‌های من»

مجموعه کتاب‌های مقوایی نخستین هیجان‌های من
مجموعه کتاب‌های مقوایی «نخستین هیجان های من» شامل شش داستان‌ «زیبا و گیرا برای کمک به شناخت و بیان احساس‌های بزرگ کودکان کوچک» است. کتاب‌های این مجموعه با نام‌های «گورخر کوچولوی حسود»، «آهو کوچولوی ترسو»، «سوسمار کوچولوی خوش‌حال»، «پلنگ کوچولوی شیطون»، «کرگدن کوچولوی خودخواه» و «شیر کوچولوی عصبانی» کودکان را با شش احساس مختلف آشنا می‌کند. موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان مجموعه کتاب‌های مقوایی «نخستین هیجان‌های من» اثر ماریون بیله را با خرید حق ترجمه و چاپ از ناشر اصلی این مجموعه در فرانسه منتشر کرد. کرگدن کوچولو خودخواه سوسمار کوچولوی خوش حال گورخر کوچولوی حسود آهو کوچولوی ترسو شیر کوچولوی عصبانی پلنگ کوچولوی شیطون
راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان