فارسى آموزادبى ۳

فارسى آموزادبى ۳

با فارسی آموز ۳ همه ی کسانی که آموزش با این مجموعه را آغاز کرده اند، می توانند مهارت های خواندن و نوشتن خلاق را در خود بهبود بخشند و از ادبیات ناب بهره ی بیشتری ببرند.

در داستان های فارسی آموز ۳ بر اصول توسعه ی پایدار یا نگهداری از مادرزمین برای نسل های فردا پافشاری شده است.

افزون بر آن، در کتاب خواندن، داستان پیدایش و گسترش زبان در جامعه ی انسانی و پیشرفت زبان فارسی در سده های بلند در پایان هر داستان آمده است که شگردی برای گذار از فارسی پایه و رسیدن به گام های بالاتر در آموزش زبان فارسی است.

در کتاب کارورزی ۳، کارورزی های فارسی آموز ۲ در سطحی بالاتر و گسترده تر مرور می شود.

در این کتاب، به اصول حقوق کودک، به ویژه نیازهای کودکان آسیب پذیر توجه ویژه شده است تا حساسیت های کودکان به محیط زندگی اجتماعی و خانوادگی بیشتر شود.

اگر به کلان شهرهای امروزی نیز نگاه شود، تأثیر دوری از طبیعت را در وجود آدمی به خوبی خواهیم دید. بنابراین خط اصلی داستانک ها به گونه ای پیریخته شده است که در پی آماده ساختن و هشیاری دادن به کودکان در برخورد با خطرهای زندگی در چنین جامعه هایی و پیدا کردن راه گشایی هایی برای رهایی از این وضعیت های ناگوار است. زیرا کمک به ایجاد جامعه هایی با امنیت و آسایش بیش تر، جامعه هایی باسوادتر که از دانایی ها برای پیشرفت بهره ببرند، یکی از هد ف های مهم توسعه ی پایدار به شمار می رود.

در این کتاب همچنین، داستانک ها در دو لایه ی زبانی ، رسمی و روزمره، یا محاوره ای سازماندهی شده است. نخودک ها همواره به زبان رسمی سخن می گویند و شخصیت های داستانی دیگر به زبان شکسته و روزمره که پایه ی آن، گویش تهرانی است. این دو سطح از زبان یکی رسمی و دیگری شکسته و روزمره، به این سبب در داستانک ها آورده شده است که هم از غلظت زبان روزمره کاسته شده باشد و زبان آموزان با این زبان دچار مشکل نشوند و هم تفاوت های زبان روزمره با زبان گفتاری رسمی به چشم بیاید. به سبب این که نخودک ها شخصیت اصلی این داستانک ها شمرده می شوند، به گونه ای طبیعی وزن زبان گفتاری رسمی از زبان شکسته ی روزمره بیش تر است.

لایه بندی زبانی به این دو سطح ختم نشده است و زبانزدها یا فرهنگ گوشه و کنایه نیز در متن داستانک ها با حجم بیش تری آورده شده است. هم چنین زبان داستانک ها به طور طبیعی در یک روند تدریجی از کتاب دوم به کتاب سوم سخت تر شده است.

در بخش کتیبه های آموزشی که در کنار متن داستانک ها آمده است نیز کوشش شده است با زبانی داستانی، روایتی از پیدا شدن زبان در جامعه ی انسانی و سپس ریشه های پیدایش زبان فارسی گفته شود تا زبان آموزان بیش تر و بیش تر با ماهیت و ساختار زبان آشنا شوند.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان