اشاره ورزی با نوزادان و نوپایان

اشاره ورزی با نوزادان و نوپایان

اشاره ورزی اگرچه مهم‌ترین گروه هدف‌اش را نوزادان و نوپایان می‌داند، اما گروه گسترده‌ای از کودکان چه خودتوان و چه توان‌جو یا کودکان با نیازهای ویژه را دربرمی‌گیرد. برای نمونه کودکی کم‌شنوا یا ناشنوا در خانواده است.

این کودک اکنون چهار ساله است؛ اما خواهر یا برادری ۵ ساله دارد که نمی‌تواند با او ارتباط برقرار کند. این بسته می‌تواند آغاز آموزش زبان اشاره برای هر دو کودک توان‌جو و خودتوان باشد. به طور کلی بخش بزرگی از هر جامعه‌ای درگیر با کودکان کم‌شنوا یا ناشنوا هستند. ارتباط برقرار کردن با این گروه از سوی کودکان دیگر بسیار مهم است و اگر این ارتباط برقرار شود، این کودکان هرگز احساس بیرون راندگی از جامعه یا خانواده نمی‌کنند؛ بنابراین آموزش اشاره ورزی به کودکان در سال‌های پیش‌دبستان و سال‌های نخست دبستان با این بسته یکی از مؤثرترین افزارها برای کودکان خودتوان برای ارتباط با کودکان سن‌های پایین یا کودکان توان‌جو است.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان