آلبوم شاهنامه (تصویرهای چاپ سنگی شاهنامه)

آلبوم شاهنامه (تصویرهای چاپ سنگی شاهنامه)

پرفسور اولریش مارزلف، ایران‌شناس آلمانی برای سال‌های بلند، همه‌ی نسخه‌های چاپ سنگی منتشره در این دوران را گردآوری کرده و روی آن بررسی‌ها، سنجش انجام داده است. محمدهادی محمدی نیز چکیده روایت شاهنامه را به نثر در کنار تصویرهای مارزلف قرار داده است. آلبوم شاهنامه مجموعه یی بی‌همتا از هنر ایرانیان در سده نوزدهم است.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان