آدم برفی و گل سرخ

آدم برفی و گل سرخ

آدم برفی و گل سرخ، جرعه‌ای از خیال است برای نوشیدن. آن هم در یک شب زمستانی که برف حیاط یک خانه را انباشته است.

 آدم برفی و گل سرخ برآمده از پندارهای دخترکی است که از مرزهای جهان واقعیت می‌گذارد و جهانی تازه را با منطق خود بازنمایی می‌کند. جهانی که در آن آدم برفی در پی شناخت و تفاوت عقل و دل برمی آید. روایتی که این دو پا به پا پیش می‌برند بیش تر مانند شعری است که می‌توان حس کرد، اما نمی‌توان به زبان آورد.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان