روتک، پایگاه ارتباط فرهنگی کودک و نوجوان

روتک، پایگاه ارتباط فرهنگی کودک و نوجوان

روتک با طبقه بندی پایگاه های اینترنتی در حوزه فرهنگی کودک و نوجوان، و با کار کارشناسی روی این پایگاه ها و گزینش بهترین آن ها، دسترسی به سایت ها و پایگاه های سودمند مورد نیاز مخاطبان را آسان کرده است.

به سبب پراکندگی فعالیت های مجازی و دیجتالی در حوزه فرهنگی کودک و نوجوان دسترسی مخاطبان به این سایت ها و پایگاه ها گاهی دشوار و حتا ناممکن است. روتک با طبقه بندی پایگاه های اینترنتی و با کار کارشناسی روی این پایگاه ها و گزینش بهترین آن ها، دسترسی به سایت ها و پایگاه های سودمند مورد نیاز مخاطبان را آسان کرده است.

راهنما
Share

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان