کالاهای فرهنگی موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

کالاهای فرهنگی مؤسسه در زیر آورده شده است.
تلفن موسسه: ٨٨٧١۶٩۵۴
تلفن کتاب هدهد: ۸۸۰۵۵۳۵۲۸

ساک های با من بخوان

ساک های با من بخوان

ساک‌های پارچه‌ای

ساک پارچه ایی در ۳ نقش عیدی سازی

ساک پارچه ایی در ۳ نقش عیدی سازی

کوسن‌های پارچه‌ای

کوسن پارچه ای در ۴ نقش عیدی سازی

کوسن پارچه ای در ۴ نقش عیدی سازی

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان