کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نشریه‌ای داخلی

کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نشریه‌ای داخلی

 کانون در ۱۴ فروردین ۱۳۴۷ همزمان با روز جهانی کتاب کودک، نخستین نشریه داخلی خود را با عنوان "کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان" منتشر کرد.

این نشریه ماهانه منتشر می شد. مطالب آن را گزارش فعالیت های کتابخانه های کانون و بخش های دیگر این نهاد، مقاله های گوناگون درباره ادبیات کودکان و نقدهایی بر کتاب های کودکان که بیشتر نویسندگان آن کتابداران کانون بودند، تشکیل می داد. انتشار این نشریه تا سال ۱۳۵۷ ادامه داشت.

راهنما
روز: 
۱۴
ماه: 
فروردین

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان